Đào tạo Ngoại ngữ - Tin học

I. CHỨC NĂNG

Quản lý chuyên môn (chương trình, nội dung, tài liệu, phương pháp) tất cả các các loại hình đào tạo về ngoại ngữ, tin học.

Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ đào tạo về ngoại ngữ, tin học.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

1.1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

  1. a) Chương trình ngoại ngữ;
  2. b) Chương trình kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;
  3. c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông;
  4. d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu người học.

1.2. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy; thực hiện hoạt động đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

2.2. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.

2.3. Biên soạn bài giảng, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu và thực hiện cải tiến phương pháp dạy-học.

2.4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ viên chức thuộc đơn vị.

2.5. Quản lý việc sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động dịch vụ.

3. Các hoạt động dịch vụ

Liên kết với các trường đại học, tổ chức giáo dục, cơ sở đào tạo có uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc gia, quốc tế theo nhu cầu xã hội.